Almennar upplýsingar

icon

Opnunartími 8:00 til 12:00 og 12:45 til 16:00.Svarað er í síma 8:00 til 12:00 og 12:45 til 15:00.
icon

TilvísanirVegna greiningarþjónustu fyrir börn þarf tilvísanir frá fagfólki

Nánari upplýsingar um þjónustuna eru hér á síðunni undir flipunum: Námskeið, Tilvísanir, Greining, Frávik, Matstæki, Ráð og Um stöðina

 

Senda gögn með öruggum hætti í gegnum Signet

Leiðbeiningar um rafræna sendingu skjala eru undir Tilvísanir.

Hvað gerum við?

Þverfagleg þjónusta

Þroska- og hegðunarstöð (ÞHS) veitir 2. stigs þjónustu á landsvísu fyrir börn í grunn- og framhaldsskólum að 18 ára aldri. Sinnt er greiningu, ráðgjöf, meðferð, fræðslu og rannsóknum vegna taugaþroskaraskana og annarra erfiðleika í hegðun eða líðan.

 

Þverfaglegur starfshópur vinnur eftir markvissu skipulagi með hámarks fagleg gæði að leiðarljósi. Áhersla er á gott viðmót og einstaklingsmiðaða nálgun. 

 

ÞHS á reglulegt samstarf við aðra mennta-, félags- og heilbrigðisþjónustu víðsvegar um landið og sinnir starfsþjálfun háskólanema á sviðinu.

 

Þáttakendur greiða fyrir námskeið, að öðru leyti er þjónustan gjaldfrjáls.

 

Nánari upplýsingar um þjónustuna eru hér á síðunni undir flipunum: Námskeið, Tilvísanir, Greining, Frávik, Matstæki, Ráð og Um stöðina

 

The Centre for Child Development and Behaviour (CCDB): Information in English

Námskeið

Þroska- og hegðunarstöð (ÞHS) heldur fræðslu- og meðferðarnámskeið fyrir foreldra og börn:

 • Uppeldi sem virkar - færni til framtíðar: fyrir foreldra ungra barna til að efla uppeldisfærni og kenna leiðir til að fyrirbyggja erfiðleika og þróa styrkleika.
 • Uppeldi barna með ADHD: til að styðja foreldra 5-12 ára barna í að tileinka sér hagnýtar og sannreyndar uppeldisaðferðir.
 • Snillingarnir: fyrir börn í 4.-7. bekk, sem greinst hafa með ADHD til að þjálfa þau í samskiptum, tilfinningastjórn og athygli.
 • Klókir litlir krakkar: fyrir foreldra 3-7 ára barna sem eru ofurvarkár og kvíðin.
 • Vinasmiðjan: fyrir börn í 5.-7. bekk sem greinst hafa á einhverfurófi.

ÞHS stendur reglulega fyrir leiðbeinenda- og þjálfunarnámskeiðum fyrir fagfólk og ADIS námskeiði fyrir fagfólk.

Greiningarþjónusta ÞHS

Sinnt er nánari greiningu grunn- og framhaldsskólabarna að 18 ára aldri ef sterkar vísbendingar eru um athyglisbrest, ofvirkni (ADHD) eða skyldar raskanir, svo sem tilfinningavanda, hegðunarerfiðleika, samskiptavanda eða hamlandi einkenni einhverfurófs.

 

Viðmið er að greind sé almennt yfir viðmiðum um þroskahömlun og fötlun af þeim sökum. Ef helstu áhyggjur snúa að greindarskerðingu, málþroskaröskun eða sértækum námserfiðleikum heyrir málið undir skólaþjónustu en ekki ÞHS. Ekki skal vísa börnum í nánari greiningu ef þau eru þegar eru á biðlista hjá öðrum greiningaraðilum. 

 

Skilyrði fyrir tilvísun er að frumgreining hafi bent til vanda sem veldur hömlun í daglegu lífi og að mælt hafi verið með markvissri íhlutun. Ef einkenni eru væg eða miðlungs alvarleg skal fyrst láta reyna á úrræði og endurmeta stöðuna eftir um 6 mánuði, en í alvarlegum tilfellum má senda tilvísun samhliða gangsetningu íhlutunar.

 

Skólasálfræðingar og aðrir fagaðilar heilbrigðis-, fjölskyldu- og félagsþjónustu geta vísað börnum að uppfylltum skilyrðum um forvinnu. Beiðnir skulu berast á sérstökum eyðublöðum ásamt skriflegu leyfi foreldra/barna og öðrum fylgigögnum. 

 

Tilvísanir skulu sendar rafrænt í gegn um Signet Transfer. Sendendur þurfa að vera skráðir notendur. Smella á tengilinn hér fyrir neðan, skrá sig inn með rafrænum skilríkjum, velja fyrirtæki Heilsugæsla höfuðborgarsvæðis og hóp Þroski og hegðun, draga skjal inn á viðeigandi reit. Senda gögn með öruggum hætti í gegnum Signet

 

Ef óvissa er um þörf á aðkomu ÞHS má leita samráðs í tölvupósti eða símleiðis. Símatímar við tiltekna sérfræðinga eru alla föstudaga kl. 11-12 og bóka þarf símtöl fyrirfram hjá ritara í síma 5135150. Tiltaka skal hvort spurningar eru um tilvísun vegna einhverfurófs eða annars flókins vanda.   

Ferlið eftir tilvísun

Allar tilvísanir eru metnar af þverfaglegu inntökuteymi fljótlega eftir móttöku. Ef gögn eru metin fullnægjandi fá foreldrar, tilvísandi og heimilislæknir svar sem staðfesta að barnið sé komið á skrá og veitir ýmsar viðeigandi upplýsingar.

 

Ef upplýsingar í tilvísun benda ekki til að þörf sé á aðkomu ÞHS er málinu vísað frá. Sama á við ef tilvísunargögn eru ófullnægjandi og umbeðin viðbótargögn berast ekki innan tilskilins tíma.  

 

Eftir biðtíma, sem fer eftir stöðu á biðlista og alvöru máls, eru næstu skref þessi: 

 • Símtal við foreldra og öflun viðbótarupplýsinga, ef þörf krefur. 
 • Þverfaglegt greiningarferli.
 • Skilaviðtal með foreldrum/barni um niðurstöður og æskileg úrræði.
 • Skilafundur með foreldrum, skólafólki og e.t.v. fleiri þjónustuaðilum til að ræða niðurstöður, úrræði og eftirfylgd.

Í kjölfar greiningar býðst ýmiss konar þjónusta á ÞHS, svo sem: 

 • Eftirfylgdarviðtal þegar um einhverfurófsraskanir er að ræða.
 • Lyfjameðferð fyrir börn sem greinast með ADHD og ráðgjöf þar að lútandi. 
 • Ýmis færniþjálfun/hópmeðferð fyrir börn og/eða foreldra. 

Tilvísanir - leiðbeiningar

Tilvísun þarf að fylgja sálfræðiskýrsla með samantekt um þroska- og félagssögu barns, núverandi stöðu þess heima, í skóla, námi, hegðun, líðan og samskiptum við fullorðna og jafnaldra.  

 

Til að tilvísun teljist fullnægjandi, þarf eftirfarandi: 

 

 • Tilvísunareyðublað sem er vel útfyllt og á rafrænan hátt.
 • Skriflegt leyfi foreldra fyrir tilvísun, frekari upplýsingaöflun og dreifingu gagna. Frá 16 ára aldri þarf einnig leyfi barns. Sjá eyðublöð neðar. 
 • Stutt lýsing á ástæðum tilvísunar – ekki nægir að vísa í fylgigögn. Fram komi allt sem mestu máli skiptir – helstu áhyggjur, styrkleikar og veikleikar barns núna, fyrri aðgerðir og um hvað er beðið.
 • Tölulegar niðurstöður úr nýlegu vitsmunaþroskaprófi (WPPSI-RIS, WISC-IVIS) – hrátölur, mælitölur og prófílar.
 • Tölulegar niðurstöður matslista (ADHD, SDQ og ASSQ auk CARS-ST ef beðið er um athugun einhverfueinkenna) – hrátölur, mælitölur og prófílar, sem sýna sterkar vísbendingar um hamlandi vanda barnsins yfir viðmiðunarmörkum (t.d. 1,5 staðalfráviki yfir meðaltali jafnaldra). 
 • Önnur gögn sem lýsa vanda og styðja þörf á nánari greiningu.

 

Útfyllt tilvísun er prentuð út, undirrituð af tilvísanda og send ásamt fylgigögnum og undirrituðu leyfi/leyfum í umslagi stílað á: Þroska- og hegðunarstöð – Inntökuteymi, Þönglabakka 1, 109 Reykjavík.

 

 

 

Sjá texta og myndrænt yfirlit um verklag við skimun, frumgreiningu og tilvísanir vegna ADHD. 

 

Nánari lýsingar á eiginleikum og notkun prófa og matslista fást í Matstækjalýsingar

 

Þjónustuteymi

Í framhaldi af greiningu er yfirleitt mælt með styðjandi úrræðum í skóla barnsins. Til að framkvæmd íhlutunar gangi vel og gagnist barninu sem best er góð samvinna milli foreldra og fagfólks skóla mikilvæg. Þannig samstarf þarf að vera reglubundið, markvisst og vel skilgreint.

 

Til að halda utan um vandaða vinnu vegna barnsins er sérstakt þjónustuteymi gagnlegt, þar sem skilgreint er:

 • Hverjir eru í teyminu og hver leiðir það.
 • Hvert hlutverk teymisins er.
 • Hvaða þjónustu barnið skuli fá í skólanum.
 • Hvernig eftirfylgd og endurmati verði háttað.
 • Fyrirkomulag funda og annarra þátta teymisstarfsins.

 

Til að auðvelda utanumhald helstu upplýsinga er gagnlegt að nota þar til gert skráningarblað

 

Teymi barnsins - skráningarblað

Greining

Greining - hvað og til hvers?

 

 • Greining er ferli athugana, prófana og viðtala auk upplýsingaöflunar frá öðru fagfólki.
 • Greining kortleggur styrkleika og veikleika barns í samhengi við umhverfisþætti.
 • Tilgangur greiningar er að svara hvort barn hefur frávik, hver og hve hamlandi þau eru og hvaða úrræði gætu gagnast.
 • Úrræði mælt með eftir greiningu geta verið aðgerðir sem styðja við nám, hegðun og líðan barns, einstaklings- eða hópfærniþjálfun barns og ráðgjöf, fræðsla og færniþjálfun foreldra. 
 • Árangur íhlutunar tengist því að greining fari fram fljótt eftir að vandi kemur fram. 
 • Fagfólk sem kemur að greiningu er t.d. barna/barna- og unglingageðlæknar, sálfræðingar, talmeinafræðingar, iðjuþjálfar og sjúkraþjálfarar. 
 • Fyrstu formlegu athuganir eftir að grunur vaknar um frávik nefnast frumgreining.
 • Nánari greining er þegar þörf er á víðtækari og sérhæfðari athugunum á vísbendingum sem frumgreining benti til.

Frumgreining

Frumgreining á við um fyrstu formlegu athuganir sem gerðar eru eftir að grunur vaknar um frávik í þroska, hegðun eða líðan barns og fer oftast fram á 1. þjónustustigi eða hjá sérfræðingum á stofu. 


Fyrsti grunur um frávik getur komið fram í skoðunum í ung- og smábarnavernd heilsugæslu. Ef áhyggjur vakna hjá foreldrum ættu þeir fyrst að leita til heilsugæslu, en hafi kennarar áhyggjur leita þeir til skólaþjónustu síns skóla, eftir samráð við foreldra og samstarfsfólk.   


Tilgangur frumgreiningar er að kortleggja stöðu og meta þörf á íhlutun og nánari greiningu. Því fyrr sem frávik greinast og íhlutun hefst, því meiri líkur eru á góðum árangri. Vitneskja um hver vandi barns er eykur skilning á þörfum þess, spáir fyrir um framtíðarhorfur og leiðbeinir um hvers konar úrræði gagnist best. 

 

Í framhaldinu er ráðlagt um úrræði í samræmi við niðurstöður t.d. stuðning eða sérkennslu í skóla, meðferð eða sértæka færniþjálfun fyrir barn og/eða ráðgjöf og fræðslu fyrir foreldra. 

Nánari greining

Nánari greining kemur til ef frumgreining gefur sterkar vísbendingar um eina eða fleiri raskanir sem þörf er á að kanna og skilgreina betur. Samhliða tilvísun í nánari greiningu þarf að tryggja að barn og foreldrar fái úrræði í samræmi við fyrri niðurstöður.

 

Nánari greining er ferli athugana, prófana og greiningarviðtala þar sem fleiri en einn fagaðili kemur við sögu. Hluti af greiningarferlinu er að afla upplýsinga frá foreldrum og kennurum, m.a. til að skoða breytingar yfir tíma og meta árangur íhlutunar sem þegar hefur verið reynd. 

 

Nánari greining getur staðfest eða hrakið vísbendingar um röskun og/eða leitt í ljós aðrar raskanir eða víðtækari vanda. Niðurstöðurnar nýtast til að skipuleggja heppilegasta innihald og framkvæmd áframhaldandi íhlutunar. Auk sérhæfðra úrræða í skóla er oft mælt með lyfjameðferð fyrir barn og ráðgjöf, sálfræðimeðferð, fræðslu og færniþjálfun fyrir barn og/eða foreldra.    

 

Ýmsar sérhæfðar stofnanir sinna nánari greiningu þroska- og hegðunarfrávika, svo sem ÞHS, BUGL og GRR. 

Frávik í þroska, hegðun og líðan

Hvert barn er einstakt og hefur persónubundna eiginleika sem ráðast bæði af erfðum og umhverfi. Þótt þroskinn fylgi mestan part nokkuð ákveðnu ferli, er eðlilegt að ýmiss breytileiki komi fram á milli einstaklinga. Slíkur breytileiki getur komið fram í þroskahraða, hegðun, skapgerð og fleiri þáttum.

Ef þroski, hegðun eða líðan barns víkur frá því sem telst eðlilegt fyrir aldur eða er til trafala við leik, nám eða samskipti er það skilgreint sem frávik. Mikilvægt er að finna slík frávik hjá börnum eins snemma og hægt er, svo grípa megi til úrræða sem draga úr erfiðleikum og bæta framtíðarhorfur.

Hér má sjá stuttar lýsingar á nokkrum algengustu frávikum hjá börnum en fræðsluefni um þroska- og hegðunarfrávik.

ADHD

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) á við um röskun í taugaþroska sem kemur aðallega fram sem einkenni í hegðun. Þessi einkenni hafa ýmis konar truflandi áhrif í för með sér á daglegt líf, t.d. nám, félagslega aðlögun, samskipti og líðan. Þessum einkennum er oft skipt í þrjá flokka:

 • einbeitingarerfiðleikar eða athyglisbrestur
 • hreyfióróleiki, ofvirkni
 • hvatvísi

Í greiningarviðmiðum flokkast hreyfióróleiki og hvatvísi saman sem ofvirkni. Einkenni athyglisbrests og ofvirkni fara ekki alltaf saman eða eru til staðar í mismiklum mæli hjá einstaklingum. Sumir greinast með bæði athyglisbrest og ofvirkni og sumir með athyglisbrest eingöngu. Flestir sem greinast með ofvirkni hafa einnig einkenni athyglisbrests að einhverju marki. Algengt er að nota styttinguna ADHD í daglegu tali yfir báðar eða aðra röskunina.


Einhverfa

Einhverfa er röskun í taugaþroska sem kemur yfirleitt fram snemma í barnæsku. Hún er skilgreind á sama hátt í flokkunarkerfunum ICD-10(1) og DSM-IV(2). Einkenni birtast í hegðun og koma fram á þremur sviðum: a) í félagslegu samspili b) í tjáskiptum og c) í sérkennilegri og/eða áráttukenndri hegðun. Mismunandi fjöldi og styrkleiki einkenna ásamt mikilli breidd í vitsmunaþroska ræður hinu fjölbreytta birtingarformi. Hugtakið röskun á einhverfurófi (autism spectrum disorder)3 nær yfir þennan breytileika. Fá dæmi eru um að börn „læknist“ af einhverfu enda þótt hægt sé að hafa mikil áhrif á framvindu með markvissum aðgerðum, sérstaklega snemma á lífsleiðinni (4). Þar af leiðandi er mikilvægt að finna börnin og hefja snemmtæka íhlutun sem fyrst (5, 6).


Nýlegar rannsóknir bæði íslenskar og erlendar hafa metið algengi einhverfurófsraskana hjá börnum undir 12 ára aldri á bilinu 0,6-1,0% og teljast þær því ekki sjaldgæfar (7, 8, 9).  Birtingarform einhverfu hjá ungum börnum getur verið mjög mismunandi. Einkenni geta lýst sér í lítilli eftirhermu, litlum áhuga á öðrum börnum, slöku augnsambandi, að svara illa kalli, takmörkuðum svipbrigðum, lítilli svörun við svipbrigðum annarra, að bjóða sjaldan huggun, frumstæðum leik, eða miklum endurtekningum (10). Í sumum tilfellum tapa börn niður færni sem þau hafa áður náð eða ganga í gegnum stöðnunarskeið, t.d. á málsviði eða í öðrum þroska.


Flestir foreldrar barna sem hafa greinst með einhverfu nefna að málþroski hafi verið fyrsta áhyggjuefnið. Í nýlegri íslenskri rannsókn svöruðu 76% foreldra barna með einhverfurófsraskanir að þeir hefðu haft áhyggjur af þroska eða hegðun fyrir 3 ára aldur. Svipað hlutfall foreldra taldi að þeir hefðu verið fyrstir til að tilgreina slíkar áhyggjur. Þegar litið var til baka töldu um 80% að einkenni einhverfu hafi verið sýnileg fyrir 2 ára aldur og nánast allir að þau hefðu verið komin fram fyrir 3 ára aldur (11). Enda þótt einkenni séu komin snemma fram, þá greinast flest börnin eftir 3 ára aldur og mörg ekki fyrr en á grunnskólaaldri. Síðast nefndi hópurinn verður þar með af snemmtækri íhlutun með mismunandi afleiðingum.


Heilsugæslan fylgir börnum frá unga aldri og yfir langan tíma og getur þar af leiðandi gegnt lykilhlutverki í að ná því marki að börn með einhverfu finnist fyrr.


Ef áhyggjur vakna hjá foreldrum varðandi þroskaframvindu barnsins er reglubundið ungbarnaeftirlit í heilsugæslunni góður vettvangur fyrir foreldra til að viðra áhyggjur sínar. Þar fyrir utan er t.d. hægt að leita til hjúkrunarfræðinga í ung- og smábarnavernd, barnalæknis eða heimilislæknis. Hegðunarröskun

Hegðunarröskun er þýðing á enska heitinu Conduct Disorder. Röskunin lýsir mjög erfiðum hegðunarvanda barna og unglinga sem felur í sér að réttur annarra og/eða reglur samfélagsins eru brotnar endurtekið. Eingöngu 2 til 4% barna greinast með þessa röskun.


Til þess að hegðun barns eða unglings uppfylli greiningarskilmerki fyrir hegðunarröskun þurfa þrjú hegðunareinkenni að vera til staðar í að minnsta kosti 12 mánuði (en eitt þarf eingöngu að hafa verið til staðar í 6 mánuði). Að auki þarf hegðunin að vera töluvert hamlandi í samskiptum, námi eða vinnu. Erfið hegðun barns verður að koma fram á að minnsta kosti þremur af eftirfarandi sviðum svo að hún uppfylli greiningarskilmerki:


 • árásargirni/ýgi í garð fólks eða dýra
 • brot á reglum
 • hegðun sem veldur eyðileggingu á eignum
 • blekking eða þjófnaður


Tekið skal fram að barn sem sýnir erfiða hegðun telst ekki hafa hegðunarröskun nema að hegðun þess uppfylli þessi ofangreindu skilyrði. Algengt er til dæmis að börn á leikskólaaldri sýni erfiða, óæskilega hegðun. Þótt hegðun barns uppfylli ekki greiningarskilmerki fyrir mótþróa- eða hegðunarröskun er þó mikilvægt að foreldrar læri viðeigandi leiðir til þess að takast á við óæskilega hegðun. Slíkar leiðir má til dæmis læra á uppeldisnámskeiðum eða í ráðgjöf hjá sálfræðingi.


Athyglisbrestur með ofvirkni/hvatvísi er algengasta fylgiröskun hegðunarröskunar. Kvíði og/eða þunglyndi eru einnig algengar fylgiraskanir.


Sýnt hefur verið fram á að áhrifaríkasta meðhöndlun hegðunarröskunar barna undir 10 ára aldri sé notkun atferlismótandi aðferða heima og í skóla. Foreldrar geta fengið fræðslu um atferlismótandi aðferðir á uppeldisnámskeiðum. Dæmi um námskeið sem leiðbeina foreldrum með atferlismótandi aðferðir eru PMT foreldrafærni, SOS Hjálp fyrir foreldra og Uppeldi sem virkar – færni til framtíðar. Foreldrar geta einnig fengið ráðgjöf varðandi atferlismótandi aðferðir hjá sálfræðingi.


Fyrir eldri börn hefur reynst árangursríkast að nota atferlismótandi aðferðir heima og í skóla ásamt því að efla færni barnanna sjálfra til að leysa vandamál. Hugræn atferlismeðferð er margþætt, virk og skipulögð leið til þess að meðhöndla hegðunarröskun sem og ýmsar aðrar raskanir og vísar í notkun hugrænna og atferlisfræðilegra aðgerða. Skjólstæðingurinn er fræddur um röskun sína og honum hjálpað að átta sig á því hvernig vandamál hans viðhelst. Honum er kennt að finna sjálfur lausnir á vandamálum út frá því að greina eigin ranghugmyndir og hugsanavillur og leiðrétta þær.


Með hugsanavillum er átt við ranga eða bjagaða túlkun og skilning fólks á atburðum. Ein tegund hugsanavillna er hugsanasía fyrir hið neikvæða, þar sem fólk útilokar jákvæðar hliðar aðstæðna og beinir athygli sinni að neikvæðu hliðunum. Dæmi um þetta er barn sem gengur vel í nokkrum fögum í skólanum en önnur fög eru barninu erfið. Þegar barnið sinnir fögunum sem reynast því erfið gæti barnið hugsað (hugsanavilla): „Ég er heimskur og lélegur í öllu“, þ.e. barnið gleymir því jákvæða við sjálft sig og sér aðeins það neikvæða. Hugsanavillur sem þessi gætu mögulega verið að kalla fram erfiða líðan og í kjölfarið óæskilega hegðun.


Hegðunarröskun hefur í daglegu tali verið nefnd andfélagsleg hegðun og er líklegra en ella að börn með þessa röskun leiðist út í afbrot síðar meir fái þau ekki viðeigandi aðstoð sem börn og unglingar. Það er því mikilvægt að áhrifaríkar leiðir séu notaðar til að koma í veg fyrir að hegðunarröskun þróist í erfiðari vanda seinna á lífsleiðinni.

Mótþróaröskun

Mótþróaþrjóskuröskun er þýðing á enska heitinu Oppositional Defiant Disorder (ODD) og er oftast kölluð mótþróaröskun til styttingar. Röskunin lýsir erfiðum hegðunarerfiðleikum barna og unglinga. Á Íslandi hefur mótþróaröskun verið algengasta fylgiröskun ofvirkni með athyglisbrest.

Til að börn fái greininguna mótþróaröskun þurfa þau að hafa sýnt erfiða hegðun í að minnsta kosti sex mánuði þar sem að lágmarki fjögur af eftirfarandi einkennum koma fram :

 • að missa stjórn á skapi sínu,
 • rífast við fullorðna,
 • neita að fara eftir óskum, fyrirmælum og/eða reglum fullorðinna,
 • pirra fólk vísvitandi,
 • kenna öðrum um eigin mistök,
 • vera hörundsár eða láta pirrast auðveldlega af öðru fólki,
 • reiðast auðveldlega og vera full/ur gremju,
 • vera hefnigjarn/hefnigjörn.

Sýnt hefur verið fram á að áhrifaríkasta meðhöndlun mótþróaröskunar sé að kenna foreldrum barna með mótþróaröskun að nota atferlismótandi uppeldisaðferðir, veita þeim fræðslu um röskunina og kenna barninu eða unglingnum að meta félagslegar aðstæður rökrétt og finna skynsamlegar lausnir á þeim.

Foreldrar geta fengið fræðslu um atferlismótandi aðferðir á uppeldisnámskeiðum. Dæmi um námskeið sem leiðbeina foreldrum með atferlismótandi aðferðir eru PMT foreldrafærni, ADHD námskeið, SOS – Hjálp fyrir foreldra og Uppeldi sem virkar – færni til framtíðar.

Hugræn atferlismeðferð hefur reynst vel í meðferð mótþróaröskunar. Þessi meðferð gagnast þó yfirleitt ekki börnum mikið yngri en 9 ára þar sem talsverðan þroska þarf til þess að geta nýtt sér hana. Meðferðin er margþætt, virk og skipulögð leið til þess að meðhöndla ýmsar raskanir og vísar í notkun hugrænna og atferlisfræðilegra aðgerða. Skjólstæðingurinn er fræddur um röskun sína og honum hjálpað að átta sig á því hvernig vandamál hans viðhelst.

Honum er einnig kennt að finna sjálfur lausnir á vandamálum út frá því að greina eigin ranghugmyndir og hugsanavillur og leiðrétta þær. Með hugsanavillum er átt við ranga eða bjagaða túlkun og skilning fólks á atburðum. Ein tegund hugsanavillna er hugsanasía fyrir hið neikvæða, þar sem fólk útilokar jákvæðar hliðar aðstæðna og beinir athygli sinni að neikvæðu hliðunum. Dæmi um þetta er að barni gengur vel í nokkrum fögum í skólanum og kennarar eru jákvæðir í hans garð. Önnur fög eru barninu meira krefjandi. Þegar barnið sinnir þessum fögum gæti það skyndilega hugsað: ,,Ég er heimskur og lélegur í öllu". Barnið gleymir því jákvæða við sjálft sig og sér aðeins það neikvæða. Svona hugsun gæti mögulega verið að kalla fram erfiðu hegðun barnsins. 

Mótþróaröskun getur síðar þróast út í hegðunarröskun, sem er röskun sem lýsir mun alvarlegri hegðunarvanda. Það er því mikilvægt að áhrifaríkar leiðir séu notaðar til að koma í veg fyrir að mótþróaröskun þróist í erfiðari hegðunarvanda.

Matstæki sem notuð eru á Þroska- og hegðunarstöð eða sem þarf vegna tilvísana

Hegðun, ADHD

K-SADS greiningarviðtal

K-SADS er hálf staðlað greiningarviðtal, byggt á greiningarviðmiðum DSM-IV. Því er einkum ætlað að greina ofvirkniröskun, en jafnframt skima og skoða nánar aðra erfiðleika tengda hegðun og líðan hjá börnum og unglingum.

Athyglispróf Conners (CPT: Conners’ Continuous Performance Test) - Tölvuróf

CPT er tölvupróf sem metur hvernig 6 ára og eldri börnum gengur að stjórna og viðhalda athygli og halda aftur af hvatvísi. Í prófinu fylgist barnið með og bregst við bókstöfum sem birtast á tölvuskjá en þarf að halda aftur af svörun þegar einn tiltekinn stafur birtist. Prófið gefur upp ákveðnar líkur á hvort barn glími við athyglisbrest- og ofvirkni/hvatvísi (ADHD) með því að bera frammistöðu saman við svör bandarískra barna greind með ADHD og samanburðarhóp án ADHD.

Ofvirknikvarði (ADHD Rating Scale)

Með ADHD listanum eru metin einkenni um ofvirkni og athyglisbrest. Þau einkenni sem spurt er um samsvara greiningaratriðum í DSM-IV greiningarkerfinu. Svör foreldra og kennara eru borin saman við það sem vitað er um svör foreldra og kennara íslenskra og bandarískra barna og unglinga á aldrinum 4–16 ára.

Spurningalisti um styrk og vanda (SDQ: Strength and Difficulties Questionnaire)

SDQ listinn gefur vísbendingar um hegðun, tilfinningar og félagsleg samskipti barna 5 ára og eldri. Svör fullorðinna er þekkja barnið vel eru borin saman við svör foreldra og kennara íslenskra barna. Gefin eru heildarstig, auk þess sem stig fást fyrir undirkvarða sem taka til ofvirkni, erfiðleika í, tilfinningum og samskiptum við jafnaldra, auk hæfni í félagslegum samskiptum.

Kvíði, líðan

ADIS greiningarviðtal

ADIS er staðlað greiningarviðtal, byggt á greiningarviðmiðum DSM-IV. Því er einkum ætlað að greina kvíðaraskanir barna og unglinga, en jafnframt ofvirkni/hvatvísi og athyglisbrest, hegðunarvanda, mótþróa, depurð, og fleira.  

ÞHS gefur út viðtalshefti á íslensku og heldur ADIS námskeið fyrir fagfólk.

RCADS-foreldralisti (Revised Children´s Anxiety and Depression Scale-Caregiver Version)

RCADS foreldralistinn er ætlaður foreldrum barna og ungmenna á aldrinum 8-18 ára og metur kvíða og depurðareinkenni. Hann er samsettur af fimm kvörðum: Félagskvíði, Ofsakvíði, Aðskilnaðarkvíði, Almennur kvíði, Áráttu-þráhyggja og Depurð.

RCADS-sjálfsmatslisti (Revised Children´s Anxiety and Depression Scale-Youth Version)

RCADS sjálfsmatslistinn er ætlaður börnum og ungmennum á aldrinum 8-18 ára og metur kvíða og depurðareinkenni. Hann er samsettur af fimm kvörðum: Félagskvíði, Ofsakvíði, Aðskilnaðarkvíði, Almennur kvíði, Áráttu-þráhyggja og Depurð. 

Spurningalisti um depurð (CDI)  

Matslistinn er notaður við mat á depurðarvanda barna og unglinga 7–17 ára. Börnin svara listanum sjálf og eru í hverri spurningu beðin að velja eina setningu af þremur sem lýsir best hvernig þeim hefur liðið síðustu 2 vikurnar. Spurt um 5 meginþætti sem helst einkenna þunglyndi: Neikvætt skap, Samskiptavandamál, Vanvirkni, Leiða og Neikvætt sjálfsmat. 

Spurningalisti um fælni og kvíða (MASC)

MASC sjálfsmatslistinn metur kvíðaeinkenni barna og ungmenna 8–19 ára.  Hann er samansettur af fjórum kvörðum: Líkamleg einkenni (streita og líkamleg einkenni), Forðun (fullkomnunarárátta og bjargráð), Félagsfælni (frammistöðukvíði og ótti við niðurlægingu) og Aðskilnaður/felmtur (skyndileg ofsahræðsla eða hræðsla við aðskilnað/að vera einn).  

Dagleg færni, skyn- og hreyfiþroski

Spurningalisti um færni barna við daglega iðju (FBDI)

FBDI er spurningalisti um þátttöku og færni barna við ýmsar daglegar athafnir. Spurt er um þætti sem lúta að eigin umsjá, leik og tómstundaiðju, þátttöku í skólastarfi, skynjun og hreyfingum auk handbeitingar og fínhreyfivinnu. 

Færnipróf Millers (M-FUN: Miller function and participation scales) 

M-Fun er staðalbundið próf börn 2;6 til 7;11 ára. Prófið skiptist í tvö aldursbil (2;6-3;11 og 4;0-7;11) og er metur færni við að samhæfa Sjón og hreyfingar; Fínhreyfingar og Grófhreyfingar. Leggja má hlutana fyrir hvern fyrir sig eða alla saman. Niðurstöður fyrir hvern hluta eru settar fram í mælitölum og hundraðsröðum. Matslistar fyrir foreldra og kennara um þátttöku í heima- og skólaumhverfi fylgja matstækinu. Viðmið eru bandarísk.

Hreyfiþroskapróf fyrir börn (Movement ABC-2: Movement Assessment Battery for Children -2) 

M-ABC2 er staðalbundið hreyfiþroskapróf fyrir 3-16 ára börn Prófið skiptist í þrjú aldursbil (3-6; 7-10; 11-16). Metnir eru þrír þroskaþættir: Fínhreyfingar og fingrafimi, Sambeiting sjónar og hreyfinga, Jafnvægi í kyrrstöðu og á hreyfingu. Niðurstöður eru settar fram í staðaltölum (meðalgeta er 7-13) og hundraðsröð þar sem (miðgildi er 50). Viðmið eru bresk.

Birting skynjunar (SP: Sensory Profile2)

Matslistinn gefur mynd af skynúrvinnslu barna frá fæðingu til 14:11 ára. Metið er skynúrvinnslumynstur barna eins og það birtist við athafnir barna heima, í skóla eða í samfélaginu. Foreldrar eða kennarar merkja við tíðni viðbragða barns við ýmsum daglegum skynhlöðnum atburðum/áreitum. Niðurstöður gefa mynd af skynúrvinnslu barnsins og þörf fyrir aðlögun viðfangsefna og umhverfis. Matstækið er staðalbundið og viðmið eru bandarísk.

Birting skynjunar hjá unglingum og fullorðnum (Adolescent/Adult Sensory Profile, AASP)

Staðalbundinn sjálfsmatslisti fyrir aldurshópinn 11-65 ára eða eldri. Samanstendur af 60 staðhæfingum sem meta skynjun og skynúrvinnslu sem tengist daglegu lífi. Einstaklingur merkir við tíðni viðbragða við ýmsum daglegum skynhlöðnum atburðum/áreitum. Niðurstöður nýtast til að fá mynd af skynúrvinnslu viðkomandi og þörf fyrir aðlögun viðfangsefna og umhverfis. Matstækið er staðalbundið og viðmið eru bandarísk.   

Mat barns á eigin iðju (COSA: Child Occupation Self Assesment)

COSA er sjálfsmatslisti fyrir börn 8–17 ára og er ætlað að afla upplýsinga um upplifun barna á eigin iðju og hvernig umhverfið hefur áhrif á daglegar athafnir þeirra. Matslistinn gerir börnum kleift að láta í ljós skoðanir sínar á daglegum viðfangsefnum.

 

 

 

Einhverfueinkenni

ADOS-2 próf fyrir einhverfueinkenni (Autism Diagnostic Observation Schedule, 2. útgáfa)

ADOS-2 er staðlað matstæki sem byggir á beinni athugun á hegðun. Það metur tjáskipti, gagnkvæm félagsleg samskipti, áhugamál og hegðun þegar grunur er um röskun á einhverfurófi. Verkefni gera prófanda kleift að athuga hegðun sem skilgreind er sem mikilvæg fyrir greiningu raskana á einhverfurófi. Áherslan er m.a. á leik, samræður, spurningar sem snúa að félagsþroska og tilfinningum og atriði sem lúta að daglegu lífi auk verkefna s.s. að endursegja stutta sögu og búa til sögu úr hlutum. ADOS matstækið er í fjórum einingum (modules) sem hver tekur um 35‐40 mínútur í fyrirlögn. Einungis ein eining er lögð fyrir hvern skjólstæðing og val á einingu til fyrirlagnar fer eftir málfærni og aldri.

ADI-R greiningarviðtal fyrir einhverfu (Autism Diagnostic Interview)

ADI er kerfisbundið viðtal við foreldra eða umsjónaraðila til að greina einhverfu og tekur um -3 klukkustundir. Í viðtalinu er aflað upplýsinga um þroskasögu og einkenni einhverfu, bæði eins og einkenni eru í dag og við 4-5 ára aldur, þegar einkenni einhverfu eru oft mjög skýr. Atriðin ná yfir þrjú einkennasvið einhverfu sem skilgreind eru út frá DSM-IV og ICD-10, en þau eru; félagsleg samskipti; mál og tjáskipti og sérkennileg og áráttukennd hegðun. Viðtalið má nota frá tveggja ára þroskaaldri.

Spurningalisti um félagsleg tjáskipti (æviskeiðs-útgáfa) (SCQ)

SCQ er skimunarlisti sem lagður er fyrir foreldra eða forráðamenn barna eldri en fjögurra ára. Alls eru 40 spurningar sem snúa að einhverfurófseinkennum og svarmöguleikar eru já og nei. Mikilvægt er að listanum sé svarað af þeim sem best þekkir til þroskasögu barnsins og núverandi hegðunar. Niðurstöður eru túlkaðar út frá fjölda stiga og fari stig yfir 15 er það vísbending um mögulega einhverfurófsröskun. Listinn skal lagður fyrir og túlkaður af fagaðila sem hefur góða þekkingu á einhverfurófseinkennum.  

Vineland Adaptive Behaviour Scales – Second Edition (VABS-III), Survey Interview Form 

VABS-III er hálf staðlað viðtal til að meta aðlögunarfærni barna og unglinga með því að afla upplýsinga frá foreldrum. Aðlögunarfærni nær yfir tiltekna hegðun sem einstaklingur þarf að búa yfir til að eiga samskipti við aðra og leysa ýmis viðfangsefni  í daglegu lífi. Við úrvinnslu er tekið mið af aldri barnsins og færni borin saman við frammistöðu jafnaldra. Matstækið skiptist í fjögur megin svið: Boðskipti, Athafnir daglegs lífs, Félagsleg aðlögun. Viðmið eru bandarísk.

Matslisti um hegðun á einhverfurófi, útgáfa fyrir hátt standandi (CARS2-HF: Childhood Autism Rating Scale, Second Edition, High Functioning Version) 

CARS matslistinn er ætlaður einstaklingum sem eru eldri en 6 ára, með mælda heildartölu greindar 80 eða hærri og ágæta mállega færni. Listanum er svarað af fagaðila út frá eigin athugun á barni og upplýsingum frá foreldrum til að meta hvort hegðun barna líkist hegðun barna á einhverfurófi. M.a. eru metin samskipti barnsins, viðbrögð við umhverfinu og sérkenni í hreyfingum og háttalagi. Niðurstöður fást í stigum 15-60, þar sem hegðun sem samrýmist hegðun einhverfra barna mælist um og yfir 28 stig.

Skimlisti um einkenni á einhverfurófi  (ASSQ: Autism Spectrum Screening Questionnaire)

ASSQ listinn metur einkenni sem líkjast einkennum barna með Asperger heilkenni eða annan vanda á einhverfurófi. Á listanum  eru 27 atriði. Svarandi tekur afstöðu til þess hvort atriðin eigi við barnið eða ekki og hversu vel þau eigi við á kvarðanum 0, 1 og 2. Gjarnan eru fengin svör foreldra og kennara. Fari stigafjöldi hvers svaranda um og yfir 20 er mögulega um vanda á einhverfurófi að ræða og ef til vill ástæða til að meta nánar. Listinn er ætlaður við mat á börnum frá 6 ára aldri.

Vitsmunaþroski

Greindarpróf Wechslers fyrir börn - fjórða útgáfa (WISC-IVIS)

WISC-IVIS prófið veitir mikilvægar upplýsingar um vitsmunaþroska barna, 6:0 til 16:11 ára. Notuð eru tíu ólík undirpróf, þar sem leysa á ýmis verkefni sem reyna á almenna greind og sértækari þætti. Verkefni eru t.d. tengd orðaforða, röksemdafærslu, minni o.fl. Undirprófin flokkast í fjóra þætti, Málstarf, Skynhugsun, Vinnsluminni og Vinnsluhraða. Fyrir þessa þætti og heildarútkomu fást niðurstöður í mælitölum. Meðalgeta barna er á bilinu 85 til 115 þegar um mælitölur er að ræða en  fyrir stök undirpróf er meðal frammistaða á bilinu 7-13. Árangur barna er borinn saman við árangur íslenskra jafnaldra. 

Greindarpróf Wechslers fyrir leikskólaaldur (WPPSI-RIS)

WPPSI-RIS prófið er notað til að meta vitsmunaþroska barna, 3:0 til 7:3 ára. Í því eru tíu ólík undirpróf,  sem reyna á þekkingu, verklagni, orðaforða o.fl. Sum undirprófin krefjast málskilnings og málnotkunar. Önnur eru verkleg og leyst með því að handfjatla hluti, púsla og teikna. Niðurstöður (mælitölur) fást fyrir mál-, verk- og heildargetu. Meðalgeta barna er á bilinu 85 til 115 þegar um mælitölur er að ræða en 7-13 fyrir stök undirpróf. Árangur barna er borinn saman við árangur íslenskra jafnaldra.

Aðrir matskvarðar

Mat á starfshæfni barna (CGAS: Children´s Global Assessment Scale)

Alhliða matskvarði sem fagaðilar nota til að meta skerðingu á almennri starfshæfni barna á aldrinum 4–16 ára. Valin er stigatala á kvarðanum 1-100 sem er talin lýsandi fyrir starfshæfni barns undanfarinn mánuð. Ákveðnar lýsingar á starfshæfni liggja að baki tölunum. Lág tala gefur til kynna meiri skerðingu en há tala. 


Okkar hlutverk

Hlutverk Þroska- og hegðunarstöðvar er að efla lífsgæði og framtíðarhorfur barna, draga úr hamlandi áhrifum hvers kyns frávika í þroska, hegðun og líðan og vinna gegn þróun alvarlegri vanda. Einnig er sinnt rannsóknum til að varpa ljósi á þróun einkenna og viðeigandi meðferð fyrir börn og ungmenni með frávik í þroska, hegðun og líðan.

magnifier
StarfsmennStarfsheitiSímiNetfang
Anna Vala HansenSálfræðingur513-5150
Ágústa Ásgerður ArnardóttirSálfræðingur513-5150
Ágústa FriðriksdóttirSálfræðingur513-5150
Álfheiður SigurðardóttirInntökustjóri513-5150
Ásgerður Arna SófusdóttirHjúkrunarfræðingur513-5150
Berglind HauksdóttirSálfræðingur513-5150
Bettý RagnarsdóttirSálfræðingur513-5150
Björn Gauti BjörnssonSálfræðingur513-5150
Bryndís ÞorsteinsdóttirSálfræðingur513-5150
Daðey AlbertsdóttirSálfræðingur513-5150
Dagmar Kristín HannesdóttirSálfræðingur513-5150
Elva Björk ÞórhallsdóttirSálfræðingur513-5150
Guðný Birna GuðmundsdóttirVerkefnisstjóri námskeiða513-5150
Gyða Sigurlaug HaraldsdóttirForstöðumaður513-5150
Haukur Örvar PálmasonSálfræðingur513-5150
Helga Jónína KristjánsdóttirVerkefnastjóri513-5150
Helga JónsdóttirSálfræðingur513-5150
Hildur GunnarsdóttirSálfræðingurÍ leyfi
Katrín DavíðsdóttirFagstjóri lækninga513-5150
Kolbrún Sif Hrannarsdóttir Félagsráðgjafi513-5150
Kristín Eva RögnvaldsdóttirSálfræðingur513-5150
Kristín GunnarsdóttirFulltrúi513-5150
Laufey Ásta GuðmundsdóttirSálfræðingur513-5150
Margrét ÍsleifsdóttirIðjuþjálfi513-5150
Sandra Björg SigurjónsdóttirSálfræðingur513-5150
Sigmar Atli GuðmundssonLæknir513-5150
Silja Björk EgilsdóttirSálfræðingur513-5150
Sólkatla ÓlafsdóttirÞjónustufulltrúi513-5150
Steinunn Fríður JensdóttirSálfræðingur513-5150
Thelma Rún van ErvenSálfræðingur513-5150
Þórhildur ÓlafsdóttirSálfræðingur513-5150
Þórunn ÆvarsdóttirSálfræðingurÍ leyfi

Fannst þér efnið hjálplegt?

Af hverju ekki?