Almennar upplýsingar

icon

Opnunartími 8:00 til 12:00 og 12:45 til 16:00.Svarað er í síma 8:00 til 12:00 og 12:45 til 15:00.
icon

TilvísanirVegna beiðna um þjónustu fyrir börn þarf tilvísanir frá fagfólki

Ný Geðheilsumiðstöð barna

Geðheilsumiðstöð barna tók formlega til starfa 1. apríl 2022. Þetta er nýtt úrræði hjá Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins sem þjónustar börn og fjölskyldur á landsvísu.

 

Miðstöðin sameinar þjónustu sem Þroska og hegðunarstöð, Geðheilsuteymi Fjölskylduvernd og nýtt meðferðarteymi fyrir börn og unglinga hafa veitt hingað til. Markmiðið er að þessi nýja miðstöð efli enn frekar þjónustu fyrir börn og fjölskyldur þeirra.

Þverfagleg þjónusta

Geðheilsumiðstöð barna (GMB) veitir 2. stigs heilbrigðisþjónustu á landsvísu fyrir börn að 18 ára aldri. Miðstöðin sinnir greiningu, ráðgjöf og meðferð vegna geð- og þroskavanda barna og unglinga.

 

Þverfaglegur starfshópur vinnur eftir markvissu skipulagi með fagleg gæði að leiðarljósi. Áhersla er á gott viðmót og fjölskyldumiðaða þjónustu. GMB á reglulegt samstarf við þjónustuveitendur víðsvegar um landið og sinnir starfsþjálfun háskólanema á sviðinu. 

 

Starfsemi Geðheilsumiðstöðvarinnar er á tveimur stöðum, Þönglabakka 1 í Reykjavík og Bæjarlind 1-3 í Kópavogi.

 

Þáttakendur greiða fyrir námskeið, að öðru leyti er þjónustan gjaldfrjáls.

 

Meðan lokið er við móta starfsemi nýrrar miðstöðvar, gilda upplýsingar um þjónustu á vefsíðu eldri einingar:

Námskeið fyrir foreldra og börn

Geðheilsumiðstöð barna heldur fræðslu- og meðferðarnámskeið fyrir foreldra og börn.


Barn verður til - og foreldrar líka!

Tengslamiðað námskeið fyrir verðandi foreldra.
Meira um námskeiðið

 

Uppeldi sem virkar - færni til framtíðar

Fyrir foreldra ungra barna.
Meira um námskeiðið


Ertu að tengja? Uppeldi, tengsl og foreldrahlutverkið

Námskeiðið er ætlað foreldrum 1-5 ára barna.
Meira um námskeiðið 


Uppeldi barna með ADHD
Fyrir foreldra barna með hamlandi ADHD einkenni.
Meira um námskeiðið 

 

Klókir litlir krakkar
Fyrir foreldra 3 - 6 ára barna sem eru ofurvarkár og kvíðin.
Meira um námskeiðið 

 

Snillingarnir
Fyrir 9 - 12 ára börn sem greinst hafa með ADHD.
Meira um námskeiðið 


Vinasmiðjan
Fyrir 10 - 12 ára börn sem greinst hafa á einhverfurófi.
Meira um námskeiðið 


Meðferð fyrir unglinga með OCD

Fyrir foreldra og unglinga á aldrinum 12-18 ára.
Meira um námskeiðið 

Leiðbeinendanámskeið fyrir fagfólk

Reglulega er boðið er upp á námskeið fyrir fagfólk sem vill öðlast réttindi til að vera leiðbeinendur á námskeiðum sem Geðheilsumiðstöð barna hefur þróað.

 

Klókir litlir krakkar - Leiðbeinendanámskeið
Nánari upplýsingar

 

Snillingarnir - Leiðbeinendanámskeið
Nánari upplýsingar


Uppeldi barna með ADHD - Leiðbeinendanámskeið
Nánari upplýsingar 

 

Önnur námskeið fyrir fagfólk

ADIS Námskeið fyrir fagfólk

ADIS kvíðagreiningarviðtalið fyrir börn er notað af fagfólki um allan heim. GMB stendur reglulega fyrir námskeiði um notkun viðtalsins.
Meira um námskeiðið

Þjónusta GMB

Sinnt er nánari greiningu bara og unglinga að 18 ára aldri ef sterkar vísbendingar eru um athyglisbrest, ofvirkni (ADHD) eða skyldar raskanir, svo sem tilfinningavanda, hegðunarerfiðleika, samskiptavanda eða hamlandi einkenni einhverfurófs.

 

Viðmið er að greind sé almennt yfir viðmiðum um þroskahömlun og fötlun af þeim sökum. Ef helstu áhyggjur snúa að greindarskerðingu, málþroskaröskun eða sértækum námserfiðleikum heyrir málið undir skólaþjónustu en ekki GMB. Ekki skal vísa börnum í nánari greiningu ef þau eru þegar eru á biðlista hjá öðrum greiningaraðilum. 

 

Skilyrði fyrir tilvísun er að frumgreining hafi bent til vanda sem veldur hömlun í daglegu lífi og að mælt hafi verið með markvissri íhlutun. Ef einkenni eru væg eða miðlungs alvarleg skal fyrst láta reyna á úrræði og endurmeta stöðuna eftir um 6 til 12 mánuði.

 

Fagaðilar í heilbrigðis-, fjölskyldu-, skóla- og félagsþjónustu geta vísað börnum að uppfylltum skilyrðum um forvinnu. Beiðnir skulu berast á sérstökum eyðublöðum ásamt skriflegu leyfi foreldra/barna og öðrum fylgigögnum. 

 

Tilvísanir skulu sendar rafrænt í gegn um Signet Transfer. Smella á tengilinn hér fyrir neðan, skrá sig inn með rafrænum skilríkjum, velja fyrirtæki Heilsugæsla höfuðborgarsvæðis, hóp Geðheilsumiðstöð barna - tilvísanir og draga skjal inn á viðeigandi reit.

 

Senda gögn með öruggum hætti í gegnum Signet

 

Ef óvissa er um þörf á aðkomu GMB má leita samráðs í tölvupósti eða símleiðis. 

Ferli eftir tilvísun

Allar tilvísanir eru metnar af þverfaglegu inntökuteymi fljótlega eftir móttöku. Ef gögn eru metin fullnægjandi fá foreldrar, tilvísandi og heimilislæknir svar sem staðfesta að barnið sé komið á biðlista og veitir ýmsar viðeigandi upplýsingar.

 

Ef upplýsingar í tilvísun benda ekki til að þörf sé á aðkomu GMB er málinu vísað frá. Sama á við ef tilvísunargögn eru ófullnægjandi og umbeðin viðbótargögn berast ekki innan tilskilins tíma.  

 

Eftir biðtíma, sem fer eftir stöðu á biðlista og alvöru máls, eru næstu skref þessi: 

 • Símtal við foreldra og öflun viðbótarupplýsinga, ef þörf krefur. 
 • Þverfaglegt greiningarferli.
 • Skilaviðtal með foreldrum/barni um niðurstöður og æskileg úrræði.
 • Skilafundur með foreldrum, skólafólki og e.t.v. fleiri þjónustuaðilum til að ræða niðurstöður, úrræði og eftirfylgd. 

Tilvísanir - leiðbeiningar

Til að tilvísun teljist fullnægjandi, þarf eftirfarandi:

 • Tilvísunareyðublað sem er vel útfyllt og á rafrænan hátt.
 • Skriflegt leyfi foreldra fyrir tilvísun, frekari upplýsingaöflun og dreifingu gagna. Frá 16 ára aldri þarf einnig leyfi barns.
 • Sálfræðiskýrsla með samantekt um þroska- og félagstöðu barns, núverandi stöðu þess heima, í skóla, námi, hegðun, líðan og samskiptum við fullorðna og jafnaldra
 • Stuðningsáætlun, liggi hún fyrir,  í samræmi við lög um samþættingu þjónustu í þágu barna
 • Stutt lýsing á ástæðu tilvísunar – ekki nægir að vísa í fylgigögn. Fram komi allt sem mestu máli skiptir s.s.:
  • Helstu áhyggjur
  • Líðan og aðstæður barns
  • Líðan og aðstæður fjölskyldunnar
  • Núverandi inngrip og stuðningur
  • Fyrri inngrip og stuðningur
  • Væntingar til þjónustu GMB 

Sé óskað eftir greiningu þurfa tölulegar niðurstöður að liggja fyrir: 

 • Tölulegar niðurstöður úr nýlegu vitsmunaþroskaprófi (WPPSI-RIS, WISC-IVIS) – hrátölur, mælitölur og prófílar.
 • Tölulegar niðurstöður matslista (ADHD, SDQ og ASSQ auk CARS-ST ef beðið er um athugun einhverfueinkenna) – hrátölur, mælitölur og prófílar, sem sýna sterkar vísbendingar um hamlandi vanda barnsins yfir viðmiðunarmörkum (t.d. 1,5 staðalfráviki yfir meðaltali jafnaldra).

Önnur gögn sem lýsa vanda og styðja við umbeðna þjónustu.


   GMB hefur heimild til að vísa máli frá komi í ljós við inntöku að meðferð máls eigi heima í öðrum kerfum eða sé í vinnslu annarsstaðar og þjónusta GMB muni ekki koma til með að bæta við þá þjónustu 

 

Eyðublöð


Nánari lýsingar á eiginleikum og notkun prófa og matslista fást í Matstækjalýsingar

 

Greining - hvað og til hvers?

 • Greining er ferli athugana, prófana og viðtala auk upplýsingaöflunar frá öðru fagfólki.
 • Greining kortleggur styrkleika og veikleika barns í samhengi við umhverfisþætti.
 • Tilgangur greiningar er að svara hvort barn hefur frávik, hver og hve hamlandi þau eru og hvaða úrræði gætu gagnast.
 • Úrræði mælt með eftir greiningu geta verið aðgerðir sem styðja við nám, hegðun og líðan barns, einstaklings- eða hópfærniþjálfun barns og ráðgjöf, fræðsla og færniþjálfun foreldra.
 • Þverfaglegur hópur fagaðila kemur að greiningu GMB.
 • Fyrstu formlegu athuganir eftir að grunur vaknar um frávik nefnast frumgreining.
 • Nánari greining er þegar þörf er á víðtækari og sérhæfðari athugunum með tilliti til niðurstöðu frumgreiningar.

Frumgreining

Frumgreining á við um fyrstu formlegu athuganir sem gerðar eru eftir að grunur vaknar um frávik í þroska, hegðun eða líðan barns og fer oftast fram á 1. þjónustustigi eða hjá sérfræðingum á stofu. 

 

Fyrsti grunur um frávik getur komið fram í skoðunum í ung- og smábarnavernd heilsugæslu. Ef áhyggjur vakna hjá foreldrum ættu þeir fyrst að leita til heilsugæslu, en hafi kennarar áhyggjur leita þeir til skólaþjónustu síns skóla, eftir samráð við foreldra og samstarfsfólk.   

 

Tilgangur frumgreiningar er að kortleggja stöðu og meta þörf á íhlutun og nánari greiningu. Því fyrr sem frávik greinast og íhlutun hefst, því meiri líkur eru á góðum árangri. Vitneskja um hver vandi barns er eykur skilning á þörfum þess, spáir fyrir um framtíðarhorfur og leiðbeinir um hvers konar úrræði gagnist best. 

 

Í framhaldinu er ráðlagt um úrræði í samræmi við niðurstöður t.d. stuðning eða sérkennslu í skóla, meðferð eða sértæka færniþjálfun fyrir barn og/eða ráðgjöf og fræðslu fyrir foreldra.

Nánari greining

Nánari greining kemur til ef frumgreining gefur sterkar vísbendingar um eina eða fleiri raskanir sem þörf er á að kanna og skilgreina betur. Samhliða tilvísun í nánari greiningu þarf að tryggja að barn og foreldrar fái úrræði í samræmi við fyrri niðurstöður.

 

Nánari greining er ferli athugana, prófana og greiningarviðtala þar sem fleiri en einn fagaðili kemur við sögu. Hluti af greiningarferlinu er að afla upplýsinga frá foreldrum og kennurum, m.a. til að skoða breytingar yfir tíma og meta árangur íhlutunar sem þegar hefur verið reynd.

 

Nánari greining getur staðfest eða hrakið vísbendingar um röskun og/eða leitt í ljós aðrar raskanir eða víðtækari vanda. Niðurstöðurnar nýtast til að skipuleggja heppilegasta innihald og framkvæmd áframhaldandi íhlutunar. Auk sérhæfðra úrræða í skóla er oft mælt með lyfjameðferð fyrir barn og ráðgjöf, sálfræðimeðferð, fræðslu og færniþjálfun fyrir barn og/eða foreldra.    

 

Ýmsar sérhæfðar stofnanir sinna nánari greiningu þroska- og hegðunarfrávika, svo sem GMB, BUGL og GRR.

 

Matstæki sem notuð eru á GMB eða sem þarf vegna tilvísana

Kvíði, líðan - Matstæki

Hegðun, ADHD - Matstæki

Dagleg færni, skyn- og hreyfiþroski - Matstæki

Einhverfueinkenni - Matstæki

Vitsmunaþroski - Matstæki

Aðrir matskvarðar

Staðsetning

Starfsemi Geðheilsumiðstöðvar barna er á tveimur stöðum og í starfsmannalista kemur staðsetning starfsmanns fram.
magnifier
StarfsmennStarfsheitiStaðsetningSímiNetfang
Anna María JónsdóttirLæknirGeðheilsumiðstöð barna - Þönglabakki513-6600
Anna Sigríður PálsdóttirYfirlæknirGeðheilsumiðstöð barna - Þönglabakki513-6600
Anna Vala HansenSálfræðingurGeðheilsumiðstöð barna - Þönglabakki513-6600
Ágústa FriðriksdóttirSálfræðingurGeðheilsumiðstöð barna - Þönglabakki513-6600
Álfheiður SigurðardóttirInntökustjóriGeðheilsumiðstöð barna - Þönglabakki513-6600
Ásgerður Arna SófusdóttirTeymisstjóriGeðheilsumiðstöð barna - Bæjarlind513-6600
Birna KristjánsdóttirHjúkrunarfræðingurGeðheilsumiðstöð barna - Þönglabakki513-6600
Bryndís ÞorsteinsdóttirSálfræðingurGeðheilsumiðstöð barna - Þönglabakki513-6600
Daðey AlbertsdóttirSálfræðingurGeðheilsumiðstöð barna - Þönglabakki513-6600
Dagmar Kristín HannesdóttirSálfræðingurGeðheilsumiðstöð barna - Þönglabakki513-6600
Drífa GarðarsdóttirHeilsugæsluritariGeðheilsumiðstöð barna - Þönglabakki513-6600
Elín Ástrós Þórarinsdóttir SálfræðingurGeðheilsumiðstöð barna - Þönglabakki513-6600
Elva Björk ÞórhallsdóttirSálfræðingurGeðheilsumiðstöð barna - Þönglabakki513-6600
Erla Dröfn KristjánsdóttirHjúkrunarfræðingurGeðheilsumiðstöð barna - Þönglabakki513-6600
Fríður Guðmundsdóttir SálfræðingurGeðheilsumiðstöð barna - Bæjarlind513-6600
Guðný Birna GuðmundsdóttirVerkefnisstjóri námskeiðaGeðheilsumiðstöð barna - Þönglabakki513-6600
Haukur Örvar PálmasonSálfræðingurGeðheilsumiðstöð barna - Þönglabakki513-6600
Helen Marie FriggeSálfræðingurGeðheilsumiðstöð barna - Þönglabakki513-6600
Helga JónsdóttirSálfræðingurGeðheilsumiðstöð barna - Þönglabakki513-6600
Ingibjörg Ásgeirsdóttir Félagsráðgjafi og fjölskyldufræðingur Geðheilsumiðstöð barna - Bæjarlind513-6600
Íris Björg HilmarsdóttirFélagsráðgjafiGeðheilsumiðstöð barna - Bæjarlind513-6600
Katrín DavíðsdóttirFagstjóri lækningaGeðheilsumiðstöð barna - Þönglabakki513-6600
Kristín GunnarsdóttirFulltrúiGeðheilsumiðstöð barna - Þönglabakki513-6600
Kristín JónsdóttirFélagsráðgjafiGeðheilsumiðstöð barna - Þönglabakki513-6600
Laufey Ásta GuðmundsdóttirSálfræðingurGeðheilsumiðstöð barna - Þönglabakki513-6600
Linda KristmundsdóttirForstöðumaðurGeðheilsumiðstöð barna - Þönglabakki513-6600
Magna Ósk JúlíusdóttirHeilsugæsluritariGeðheilsumiðstöð barna - Þönglabakki513-6600
Margrét ÍsleifsdóttirIðjuþjálfiGeðheilsumiðstöð barna - Þönglabakki513-6600
María Björk GunnarsdóttirSálfræðingurGeðheilsumiðstöð barna - Þönglabakki513-6600
Ragnheiður Lára GuðrúnardóttirFélagsráðgjafiGeðheilsumiðstöð barna - Þönglabakki513-6600
Sara Teresa JónsdóttirSálfræðingurGeðheilsumiðstöð barna - Þönglabakki513-6600
Sigmar Atli GuðmundssonLæknirGeðheilsumiðstöð barna - Þönglabakki513-6600
Sigurbjörg HarðardóttirFjölskyldufræðingurGeðheilsumiðstöð barna - Þönglabakki513-6600
Silja Björk EgilsdóttirSálfræðingurGeðheilsumiðstöð barna - Þönglabakki513-6600
Soffía BæringsdóttirFjölskyldufræðingurGeðheilsumiðstöð barna - Bæjarlind513-6600
Sólborg Erla IngvarsdóttirLæknirGeðheilsumiðstöð barna - Þönglabakki513-6600
Sólkatla ÓlafsdóttirÞjónustufulltrúiGeðheilsumiðstöð barna - Þönglabakki513-6600
Sólrún ErlingsdóttirSálfræðingurGeðheilsumiðstöð barna - Þönglabakki513-6600
Sólveig B. SveinbjörnsdóttirFélagsráðgjafiGeðheilsumiðstöð barna - Bæjarlind513-6600
Stefanía Birna ArnardóttirTeymisstjóriGeðheilsumiðstöð barna - Bæjarlind513-6600
Steinunn GunnlaugsdóttirHjúkrunarfræðingurGeðheilsumiðstöð barna - Þönglabakki513-6600
Sæunn KjartansdóttirHjúkrunarfræðingur og sálgreinirGeðheilsumiðstöð barna - Bæjarlind513-6600
Thelma Rún van ErvenSálfræðingurGeðheilsumiðstöð barna - Þönglabakki513-6600
Thelma Rún van ErvenSálfræðingurGeðheilsumiðstöð barna - Þönglabakki513-6600
Þórhildur ÓlafsdóttirSálfræðingurGeðheilsumiðstöð barna - Þönglabakki513-6600