Stefna HH

Stefna Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins er:

 • að vera fyrsta val þeirra sem þurfa á almennri heilbrigðisþjónustu að halda
 • að vera framsækinn og ábyrgur aðili í íslenskri heilbrigðisþjónustu
 • að hafa jákvæð áhrif á líf almennings
 • að vera talinn eftirsóknarverður vinnustaður

Nánari útfærslu meginstefnu má sjá í  starfsmannastefnu, jafnréttisstefnu, upplýsingaöryggisstefnu og samgöngustefnu hér fyrir neðan.

Starfsmannastefna

Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins stefnir að því að veita starfsmönnum sínum hvetjandi, eftirsóknarvert og áhugavert starfsumhverfi þar sem frumkvæði og sjálfstæði þeirra í starfi fær að njóta sín.

Til að ná markmiðum sínum hefur Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins sett fram eftirfarandi starfsmannastefnu:

 • að hafa ávallt á að skipa hæfasta starfsfólkið sem völ er á til að tryggja gæði þjónustunnar.
 • að bjóða nýjum  starfsmönnum upp á  góða faglega þjálfun og aðlögun í starfi.
 • að hverjum starfsmanni sé ljóst hvert sé verksvið hans og ábyrgð samkvæmt starfslýsingum..
 • að greina fræðsluþarfir starfsmanna og bjóða upp á öfluga fagþjálfun og símenntun. .
 • að stuðla að góðum starfsanda meðal starfsmanna og að þeir sýni hverjir öðrum fyllstu tillitsemi og virðingu í öllum samskiptum.
 • að leggja kapp á markvissa upplýsingagjöf til starfsmanna í gegnum tölvupóst, innra netið og með skilvirkum starfsmannafundum.
 • að skapa starfsfólki aðstæður til að samræma ábyrgð starfs- og fjölskyldu eins og kostur er.
 • að mismuna ekki starfsmönnum á nokkurn hátt á grundvelli kynferðis, aldurs, trúarbragða, þjóðernis, stjórnmálaskoðana, kynhneigðar eða annarra persónubundna þátta.
 • að stuðla að heilsueflingu meðal starfsmanna og tryggja öryggi og góða hollustuhætti á vinnustaðnum.

Jafnréttisstefna

Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins starfar eftir ákvæðum laga nr. 96/2000 um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla.  

Stefna Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins í jafnréttismálum er:

 • að mismuna ekki á grundvelli kynferðis við ráðningu í ný störf.
 • að mismuna ekki á grundvelli kynferðis við ákvarðanir launa.
 • að mismuna ekki á grundvelli kynferðis við mat á fræðsluþörf og símenntun.
 • að stuðla að jafnvægi í hlutföllum kynjanna í stjórnunarstörfum;
 • að mismuna ekki á grundvelli kynferðis við tilfærslu í starfi.
 • að gera starfsmönnum kleift að samræma starfsskyldur sínar og skyldur gagnvart fjölskyldu.
 • að bjóða upp á sveigjanlega vinnutíma eftir því sem við verður komið miðað við eðli starfs hverju sinni.
 • að tryggja starfsmönnum vinnuumhverfi þar sem mismunum byggð á kynferði sé ekki til staðar og kynferðisleg áreiti eða annað birtingarform ofbeldis er ekki liðið.
 • að mismuna ekki starfsmönnum á nokkurn hátt á grundvelli kynferðis, aldurs, trúarbragða, þjóðernis, stjórnmálaskoðana, kynhneigðar eða annarra persónubundna þátta.

 

Þetta skjal inniheldur upplýsingaöryggisstefnu Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins (HH) sem er hluti af skjalfestu stjórnkerfi upplýsingaöryggis HH (ISMS). Upplýsingaöryggisstefnan er samþykkt af forstjóra Heilsugæslu höfuðborgarsvæðis en framfylgni hennar er á ábyrgð allra starfsmanna. Í skjalfestu stjórnkerfi upplýsingaöryggis HH er nánari skilgreining á umfangi og aðferðafræði stjórnkerfisins, þ.m.t. tilvísun til skjala og handbóka sem styðja upplýsingaöryggisstefnu HH, auk yfirlits yfir skiptingu ábyrgðar eftir einstökum verklagsreglum sem HH notar og yfirlýsingu yfir markmið og leiðir.

Upplýsingaöryggisstefna HH

Það er ásetningur forstjóra Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins að mikilvægar upplýsingar og upplýsingakerfi HH og viðskiptavina þess verði varin og öryggi tryggt á viðeigandi hátt, í samræmi við verðmæti þeirra og þær ógnanir og varnarleysi sem til staðar eru hverju sinni.

Öryggið felst í leynd, réttleika og tiltækileika.

 • Leynd - Upplýsingar eru aðeins aðgengilegar þeim sem hafa aðgangsheimild.
 • Réttleika - Gæði upplýsinga eru tryggð, gögn eru rétt og ekkert vantar.
 • Tiltækileiki - Gott aðgengi að gögnum er tryggt fyrir þá sem hafa til þess réttindi.

Mikilvægi upplýsingaöryggis fyrir Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins er ótvírætt enda byggir starfsemin á að veita íbúum höfuðborgarsvæðisins samfellda og alhliða heilsugæsluþjónustu. Markmiðið með upplýsingaöryggisstefnu er því að koma á stjórnkerfi upplýsingaöryggis sem hindrar óleyfilegan aðgang, yfirfærslur, breytingar, skemmdir (viljandi eða óviljandi) og stuld á upplýsingum eða búnaði.

Upplýsingaöryggisstefnan er byggð á alþjóðlega öryggisstaðlinum ÍST ISO/IEC 27001:2005 (Information technology - Security techniques - Information Security Management System – Requirements).

Upplýsingaöryggisstefnunni er ætlað að tryggja að farið sé að lögum, þ.m.t. lögum nr. 77/2000 um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga.

Umfang

Upplýsingaöryggisstefnan nær til innri starfsemi Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins auk allrar vinnslu og þjónustu sem Heilsugæslan veitir viðskiptavinum sínum í þeim tilvikum þar sem HH ber fulla ábyrgð og starfsemin, vinnslan og þjónustan fer fram í húsnæði Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins.  

Ábyrgð

Öryggisstjóri upplýsingamála Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins hefur það hlutverk að annast framkvæmd og viðhald stjórnkerfis upplýsingaöryggis HH. Hann sér einnig til þess að farið sé að settum reglum og stöðlum sem styðja upplýsingaöryggisstefnuna og tryggir að starfsfólk hljóti viðeigandi fræðslu.

Nefnd upplýsingaöryggismála Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins ásamt öryggisstjóra sér um heildaráætlun og samhæfni öryggisverkefna hjá HH.

Allir starfsmenn eru ábyrgir fyrir því að fara eftir upplýsingaöryggisstefnu Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins og öðrum þeim skjölum og handbókum sem styðja stefnuna og eru hluti af stjórnkerfi upplýsingaöryggis hjá HH. Öll öryggisbrot og/eða –veikleika ber að tilkynna til öryggisstjóra sem gætir nafnleyndar þeirra sem tilkynna brot/veikleika sé þess óskað.

Samstarfsaðilar, verktakar og birgjar bera ábyrgð á að fylgt sé samningsbundnum vinnuferlum sem eiga að tryggja framkvæmd stefnunnar.

Öryggisbrot

Áhersla er lögð á að fylgja settum verklagsreglum og vinnulýsingum. Hvers konar brot á öryggisreglum verða tekin alvarlega. Öll brot verða rannsökuð sérstaklega og geta haft í för með sér refsingar og/eða málaferli.

Dreifing, endurskoðun og útgáfa

Öryggisstefnan skal endurskoðuð reglulega og vera aðgengileg fyrir alla starfsmenn og samstarfsaðila eftir því sem við á.

 

Samþykkt af forstjóra Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins 7. maí 2008.

Endurskoðað 15. september 2015.

Svanhvít Jakobsdóttir

Samgöngustefna

Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins stefnir að því að draga úr neikvæðum áhrifum samgangna á umhverfið vegna starfsemi sinnar.

Sem heilbrigðisstofnun stefnir Heilsugæslan að:

Minni mengun

Með því að draga úr mengun vegna samgangna vill Heilsugæslan stuðla að betra umhverfi. Þar er horft til mengunar eins og losunar gróðurhúsalofttegunda, svifryks, sóts og hljóðmengunar, sem öll hefur neikvæð áhrif á heilsu fólks.

Betri heilsu starfsfólks Heilsugæslunnar

Heilsufarslegur ávinningur af því að ganga eða hjóla reglulega til og frá vinnu er óumdeildur. Með því að bæta aðstæður fyrir þá sem vilja komast til og frá heilsugæslunni/heilsugæslustöðvum með öðrum hætti en á einkabílum er stuðlað að jafnræði við val á ferðamáta og breyttum ferðavenjum starfsfólks sem hefur jákvæð áhrif á heilsu starfsfólks.

Öruggara og líflegra umhverfi

Með því að draga úr akstri bíla við heilsugæsluna/heilsugæslustöðvar og með fjölgun þeirra sem koma gangandi, hjólandi eða með almenningssamgöngum minnkar þörf fyrir bílastæði og götur. Það hefur einnig í för með sér að fleiri verða á ferli. Færri bílar og fleiri á ferli eykur öryggi. Þannig stuðlar heilsugæslan að öruggara og líflegra umhverfi.

Framkvæmd stefnunnar

Liður í að framfylgja þessari stefnu felst í að bjóða starfsmönnum upp á að undirrita svokallaðan samgöngusamning. Samningur þessi getur komið starfsmönnum vel, því með honum geta þeir fengið veglegan afslátt af samgöngukorti Strætó. Um er að ræða árskort á verði 9 mánaða korts. Þeir sem hafa áhuga á að nýta sér þennan möguleika, geta haft samband við mannauðsdeild og gengið í sameiningu frá undirritun samgöngusamnings.

Fannst þér efnið hjálplegt?

Af hverju ekki?